Geplaatst op: 26/10/2020

Het Expertisecentrum Nederlands ondersteunt het leesmanifest

Dinsdag 13 oktober overhandigde de leescoalitie een manifest aan ministers Slob en Van Engelshoven, waarin ze oproept tot een ambitieus leesoffensief. Het Expertisecentrum Nederlands staat volledig achter het manifest en deelt de zorgen over de afnemende vaardigheid van leerlingen om teksten te begrijpen. Naast de voorgestelde acties om het leesplezier te bevorderen, zou er ook aandacht moeten zijn voor het verbeteren van het begrijpend lezen. Wanneer de leesvaardigheid op peil is, volgt ook leesplezier.

Om er voor te zorgen dat elke leerling de school met voldoende leesniveau verlaat, moet er al in een vroeg stadium aandacht zijn voor taalbevordering. In de kinderopvang en kleutergroepen krijgen kinderen door voorleesactiviteiten en aandacht voor woordenschat een goede basis voor het technisch lezen. In de onderbouw van het basisonderwijs is goed technisch leesonderwijs in een rijke taalleeromgeving essentieel. In de hogere groepen van het basisonderwijs verschuift de aandacht steeds meer van technisch naar begrijpend lezen. Zowel bij de leeslessen als bij de zaakvakken moeten de kansen om het leesbegrip te bevorderen benut worden.

Het is tijd voor gezamenlijke actie; het Expertisecentrum Nederlands werkt daar graag aan mee. 

Zie voor het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen www.tijdvooreenleesoffensief.nl.

Zie voor meer informatie over onze onderzoeken naar leesvaardigheid en leesplezier https://expertisecentrumnederlands.nl/pirls of www.pisa-nederland.nl.