LEONED, platform van en voor lerarenopleiders

Leerlingen brengen hun eigen, specifieke taalachtergrond en -vaardigheden mee de les in. Leraren moeten hier in hun opleiding goed op worden voorbereid. Hiervoor is LEONED opgericht, het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit. Het is een platform van en voor lerarenopleiders in basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Een belangrijke doelstelling is verbetering van de curricula van de lerarenopleidingen.
Het Expertisecentrum Nederlands werkte binnen LEONED mee aan de ontwikkeling van de landelijke kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo’s en de ontwikkeling van een digitaal kennisplatform voor Nederlands en diversiteit.

Opmaat taaltoets pabo

De Kennisbasis, die in januari 2010 door de HBO-raad is aangeboden aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW, was de opmaat voor een landelijke taaltoets aan het einde van de lerarenopleiding  basisonderwijs. De opleidingen moeten zelf zorgen voor de implementatie van de Kennisbasis in hun curriculum.

Hulpmiddel bij opleiding en nascholing

Gebruikers kunnen in de digitale versie kenniselementen van de Kennisbasis aanklikken waarop beschrijvingen verschijnen. Vervolgens kunnen ze doorklikken naar verwante begrippen. De Kennisbasis kan zo beter worden ingezet bij opleiding en nascholing van leraren en bij het ontwikkelen van curricula en opleidingsmaterialen.

Op het LEONED platform staan onder andere:

  • Praktijkvoorbeelden in de vorm van videofragmenten met bijbehorende kijkvragen
  • Opleidingsmaterialen op specifieke inhoudelijke deelthema’s (vakspecifieke toespitsing en leren signaleren van taalverschillen in de klas) en met een accent op enkele kleine vakken.
  • Kennisbases: Taalontwikkelende leraar en Taal/Nederlands en opleidingsmaterialen uit het kennisplatform in opleidingscurricula van pabo’s, tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen.
  • Weblectures rondom het thema taalgericht vakonderwijs (de inleidende colleges worden z.s.m. geplaatst)

Meer informatie