Geplaatst op: 30/05/2022

Online intervisiebijeenkomsten en e-learning | Grip op dyslexie in het VO

Dyslexie

Leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie lopen op de middelbare school vaak tegen verschillende problemen aan. Als onderwijs- of zorgprofessional wil je deze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden: hoe ga je met leerlingen in gesprek? En hoe krijg je hun hulpvraag duidelijk en kun je hen leren zelf met deze problemen om te gaan? Hoe zorg je voor een vertaling van dyslexiebeleid in de praktijk en hoe neem je jouw collega’s hierin mee? Hoe kunnen dyslexiehulpmiddelen effectief worden ingezet?

Deze vragen staan centraal tijdens een serie van acht online intervisiebijeenkomsten in het schooljaar 2022-2023. Via themagerichte intervisie delen onderwijsprofessionals ervaringen met elkaar. Relevante materialen die ontwikkeld zijn in het kader van Dyslexie Centraal en toepassing daarvan komen hierbij ondersteunend aan bod. Het intervisietraject wordt voor twee verschillende groepen aangeboden, een groep op maandagmiddag en een groep op donderdagmiddag.

Voor wie is de intervisie?

Onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs, die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen met dyslexie én zorgprofessionals die werken met vo-leerlingen met dyslexie. De intervisiegroepen zijn interdisciplinair en bestaan bijvoorbeeld uit docenten moderne vreemde talen, docenten Nederlands, docenten die de ambitie hebben om leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie te begeleiden, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren, orthopedagogen/psychologen.

Inhoud

In deze serie intervisiebijeenkomsten mag je het volgende verwachten:

 • Je gaat aan de slag met de volgende thema’s:
  • Bijeenkomst 1 en 2: Schoolbrede aanpak
  • Bijeenkomst 3 en 4: Gespreksvoering met leerlingen
  • Bijeenkomst 5 en 6: Inzet van dyslexiehulpmiddelen
  • Bijeenkomst 7 en 8: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
 • Je gaat aan de slag met vragen uit je eigen praktijk en krijgt concrete handvatten voor oplossingen aangereikt.
 • Je brengt het geleerde in de praktijk en deelt hierover ervaringen met andere onderwijs- en zorgprofessionals van andere scholen/instellingen.

E-learning

De online intervisiebijeenkomsten worden ondersteund door middel van e-learning. In een online leeromgeving wissel je casussen en vraagstukken met elkaar uit ter voorbereiding op de intervisiebijeenkomsten. Daarnaast staan er optionele bronnen en opdrachten in de leeromgeving. Deze bronnen en opdrachten geven extra verdieping op het thema. Als deelnemer heb je zelf de vrijheid om te bepalen of het voor je ontwikkeling relevant is om deze bronnen door te nemen en/of de opdrachten te maken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de werking van deze leeromgeving.

Wat levert het op?

Na afloop van deze intervisie is je handelingsrepertoire met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vergroot. Je bent in staat om mee te denken in het dyslexiebeleid en dit beleid te vertalen naar de praktijk van het talenonderwijs. Als zorgprofessional krijg je meer zicht op het dyslexiebeleid in het onderwijs en hoe je daar op af kunt stemmen. Tijdens dit intervisietraject kom je te weten:

 • Hoe je de knelpunten in de eigen praktijk kunt oppakken;
 • Hoe je door middel van verschillende gesprekstechnieken de hulpbehoeftes van leerlingen helder kan krijgen;
 • Hoe de ondersteuning afgestemd kan worden met collega’s;
 • Hoe je signalering en diagnostiek in onderlinge samenwerking op elkaar af kunt stemmen;
 • Hoe je leerlingen met dyslexie meer autonomie kunt geven in de aanpak van hun problemen;
 • Hoe dyslexiehulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden, welke randvoorwaarden daarvoor gerealiseerd moeten worden en hoe leerlingen daarbij begeleid kunnen worden.

In dit interdisciplinaire intervisietraject is een belangrijke nevenopbrengst de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Je krijgt handvatten hoe je je handelen op elkaar af kunt stemmen.

Reacties van oud-deelnemers: 

'Effectieve manier van werken: door de combinatie van eerst online en daarna contact viel er ook echt wat te bespreken tijdens de contactbijeenkomst. We hadden allen hetzelfde bestudeerd, wat gedeelde kennis gaf. De bespreking leidde tot gedeelde taal over de gedeelde kennis.'

'Het was heel fijn af en toe een filmpje/presentatie meermaals te kunnen bekijken of te kunnen stoppen en aantekeningen te maken. Daarnaast vond ik de inhoudelijke bijdragen van de anderen zeer interessant om te lezen!'

'Ik vond deze manier van studeren erg prettig. Vooral omdat ik zo zelf kon plannen wanneer ik tijd had om aan mijn opdrachten te gaan werken. Bedankt voor alles!'

Sterk door samenwerking

Dit traject wordt aangeboden in het kader van Dyslexie Centraal door het Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met Eduseries. Vier verschillende docenten worden ingeschakeld, die elk een thema van de intervisie zullen verzorgen. Door deze bundeling van expertise kunnen we zorgen voor goed onderbouwde bijeenkomsten waar ervaringen uit wetenschap en praktijk samen komen.

De docenten:

Christel Dood is junior onderzoeker/ontwikkelaar bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij is betrokken bij verschillende projecten over dyslexie, leesmotivatie en leesvaardigheid, waaronder het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie waarbij ze lid is van de werkgroep VO.

Marzenka Rolak is orthopedagoog-generalist en geeft diverse trainingen over dyslexie. Daarnaast is ze lid van de stuurgroep en de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Mieke Urff heeft ruim 20 jaar voor de klas gestaan als docent Frans en Engels. Al snel is ze zich gaan verdiepen in de problemen die leerlingen met dyslexie tegenkomen bij de taalvakken en bij lezen in het algemeen. Ze houdt zich vanuit die kennis en ervaring bezig met professionalisering van talendocenten en remedial teachers binnen het (voortgezet) onderwijs. Daarnaast is ze lid van de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.
Katrien Horions is senior docent aan de academie logopedie van Hogeschool Zuyd waar ze de minor dyslexie coördineert. Daarnaast is ze lid van de stuurgroep en de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

 

Praktische informatie

Duur: 9 maanden (oktober 2022 – juni 2023)

Data:

 • Voorlichtingsbijeenkomst (groep A en B):
  • Maandag 10 oktober van 15:30 – 17:00 (inloop met koffie/thee vanaf 15:15)
 • Intervisiebijeenkomsten groep A (telkens van 15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15):
  • Maandag 14 november
  • Maandag 12 december
  • Maandag 16 januari
  • Maandag 6 februari
  • Maandag 13 maart
  • Maandag 17 april
  • Maandag 22 mei
  • Maandag 5 juni
 • Intervisiebijeenkomsten groep B (telkens van 15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15):
  • Donderdag 17 november
  • Donderdag 15 december
  • Donderdag 19 januari
  • Donderdag 9 februari
  • Donderdag 16 maart
  • Donderdag 20 april
  • Donderdag 25 mei
  • Donderdag 8 juni
 • Slotbijeenkomst (groep A en B):
  • Donderdag 29 juni 15:30-17:30 (inloop met koffie/thee vanaf 15:15)

Kosten: €300

Locatie

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers van verschillende scholen/instellingen per groep (A en B). We hanteren een minimum aantal deelnemers om het intervisietraject door te laten gaan is. Uiterlijk vrijdag 23 september zullen wij laten weten of het intervisietraject definitief door kan gaan.

Certificaat: na deelname aan het intervisietraject ontvang je een certificaat voor deelname. Accreditatie is niet aangevraagd.

Tijdsinvestering:

 • Voorlichtingsbijeenkomst, acht intervisiebijeenkomsten, slotbijeenkomst: 15 uur
 • Voorbereiding bijeenkomsten (e-learning omgeving): 16 uur
 • Optionele opdrachten en inlezen in bronnen (e-learning omgeving):  18 uur

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden Expertisecentrum Nederlands

Aanmelden: Je kunt je tot maandag 19 september aanmelden via deze link

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op door te mailen naar info@dyslexiecentraal.nl of te bellen naar 024 382 3232 en te vragen naar Melissa in ’t Zandt.