Peil.onderwijs

Het is belangrijk om te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Daarom brengt Peil.onderwijs onder regie van de Onderwijsinspectie de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen aan het einde van het primair onderwijs in kaart. Onderwijspeilingen bieden een aanvulling op het onderzoek naar het onderwijsstelsel als geheel. In 2014 kreeg de Onderwijsinspectie de regie over deze peilingen. Met de uitkomsten van de onderwijspeilingen weten we wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot het onderwijsaanbod. De uitkomsten van de peilingen geven op stelselniveau een beeld van het ‘kennen en kunnen’ in Nederland en de factoren die daarop van invloed zijn.

Peilingen: Natuur en Techniek en Mondelinge Taalvaardigheden

Het Expertisecentrum Nederlands heeft in samenwerking met verschillende partners, een aantal onderwijspeilingen mogen uitvoeren. Zo stond een aantal jaren geleden de peiling voor Natuur en Techniek op de agenda. En in schooljaar 2016-2017 voerde het Expertisecentrum Nederlands, in samenwerking met de Radboud Universiteit, Bureau ICE, KBA Nijmegen en ResearchNed, het peilingsonderzoek Mondelinge Taalvaardigheid uit. Hiervoor werden leerlingen uit groep 8 van een groot aantal Nederlandse basisscholen getoetst en geobserveerd en werden scholen bevraagd over het onderwijsaanbod en de didactische praktijk. De peiling Mondelinge Taalvaardigheid geeft daarmee zicht op de vaardigheid van basisschoolleerlingen einde groep 8 op het gebied van luisteren, spreken en gesprekken. Ook geeft de peiling een beeld van het onderwijsleerproces voor mondelinge taalvaardigheid op de deelnemende scholen. Tenslotte geeft de peiling zicht op de taalachtergrond van leerlingen en de taalactiviteiten die zij thuis zelf en met hun ouders ontplooien.

Reflectiewijzer Mondelinge Taalvaardigheid

Naar aanleiding van de peiling Mondelinge Taalvaardigheid ontwikkelde de Inspectie –in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands- de Reflectiewijzer Mondelinge Taalvaardigheid. Met de vragen en verwijzingen in deze reflectiewijzer kunnen schoolteams het gesprek over het mondelinge taalonderwijs op school richting geven.

Op de website van de Inspectie van Onderwijs vindt u onder andere het peilingsrapport, de reflectiewijzer en oefenfilmpjes met beoordelingscriteria om individueel of als schoolteam te oefenen met het beoordelen van spreek- en gespreksvaardigheid.