Geplaatst op: 02/03/2023

Peilingsonderzoek Rekenen-Wiskunde in het voortgezet onderwijs 2023

Ontwikkeling & Stimulering
Taal & Andere vakken

In het voorjaar van 2023 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de reken- en wiskundevaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in de prestaties van leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar van alle onderwijssoorten. Daarnaast geven de resultaten ook inzicht in de relatie tussen de leerlingprestaties en kenmerken van leerlingen, docenten, scholen en het onderwijsleerproces.

Peil.Onderwijs Rekenen-wiskunde in het vo

De Inspectie van het Onderwijs zet ieder schooljaar onder de naam Peil.Onderwijs peilingsonderzoeken uit. Met de peilingsonderzoeken worden periodiek gegevens verzameld over het onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten. In het schooljaar 2023-2024 wordt voor het eerst een peilingsonderzoek uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. Dit peilingsonderzoek richt zich op de prestaties op het gebied van rekenen en wiskunde van leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar. Aan het onderzoek nemen ongeveer 140 vo-scholen deel. Per school zal één klas uit het tweede leerjaar deelnemen aan het onderzoek.

Toets en vragenlijsten

Met behulp van voor dit onderzoek te ontwikkelen toetsen wordt onderzocht in welke mate leerlingen voldoen aan de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. De peiling richt zich op de vier domeinen van rekenen-wiskunde: Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. Aanvullend wordt er in deze peiling ook naar het probleemoplossend vermogen van leerlingen gekeken. Voor de ontwikkeling van de toets wordt gebruik gemaakt van bestaande en eerdere gebruikte opgaven zodat resultaten van het huidige peilingsonderzoek vergeleken kunnen worden met de resultaten van eerdere onderzoeken.

Bij leerlingen, docenten en schoolleiders worden ook vragenlijsten afgenomen om het onderwijsleerproces in kaart te brengen. De resultaten van de toetsen en de vragenlijsten worden vervolgens aan elkaar gekoppeld zodat de prestaties van leerlingen gekoppeld kunnen worden aan kenmerken van hun onderwijsleerproces.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Cito, Universiteit Twente en KBA Nijmegen.