Geplaatst op: 06/05/2018

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Dyslexie

Recent heeft het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs. In het kader van dit Stimuleringsprogramma zouden scholen beter in staat gesteld moeten worden om systematisch te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Denktankdag

Op 9 maart organiseerden we de Denktankdag. Op deze dag zijn is met een vijftigtal deelnemers met verschillende achtergronden besproken wat er nodig is om de doelen van het Stimuleringsprogramma te bereiken en duurzaam te verankeren. 

Meer informatie?

Ga naar www.dyslexiecentraal.nl

Het Stimuleringsprogramma Dyslexie wordt uitgevoerd door een stuurgroep bestaande uit: Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), en de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).