Tussendoelen Leerlijnen VO

Het project Tussendoelen en leerlijnen VO  heeft geresulteerd in een handboek voor docenten VO, met tussendoelen voor lees- en schrijfvaardigheid. Deze tussendoelen zijn gekoppeld aan de referentieniveaus. Hierbij is er uitgebreid aandacht voor taaldidactiek en manieren om met de tussendoelen te werken.

In de wet Referentieniveaus Taal en Rekenen is vastgelegd aan welke niveaus voor taal en rekenen leerlingen aan het eind van de basisschool en het voortgezet onderwijs moeten voldoen. De referentieniveaus taal beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van mondelinge taal, lees- en schrijfvaardigheid. Ook voor spelling en kennis van begrippen zijn referentieniveaus vastgelegd. De referentieniveaus taal geven heldere ijkpunten voor 12-, 16- en 18-jarigen. De ijkpunten beschrijven wat de leerlingen moeten kennen en kunnen, maar niet hoe. Het handboek met tussendoelen brengt hier verandering in. Het handboek gaat in op taaldidactiek, werkvormen, doelgericht werken en klassenmanagement. Ook is er aandacht voor differentiatie. Interactief lees- en schrijfonderwijs – Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo

Als aanvulling op het handboek is er een website Werken met Tussendoelen ontwikkeld waar niet alleen de tussendoelen zijn beschreven, maar waar ook concrete suggesties en materialen zijn te vinden om met die tussendoelen aan de slag te gaan. Op de website is ook een Tussendoelenscan te vinden, die teamleiders en docenten Nederlands helpt kritisch te kijken naar het huidige onderwijs. Welke lees- en schrijfdidactieken en aanpakken worden er op dit moment in de klas gehanteerd en waar zou een aanscherping in didactiek of aanpak gewenst zijn? Het Expertisecentrum Nederlands beschreef al eerder voor het basisonderwijs de tussendoelen voor beginnende en gevorderde geletterdheid en mondelinge communicatie. Op de website Leerlijnen Taal is de relatie tussen deze tussendoelen en de referentieniveaus te raadplegen. Meer informatie over de referentieniveaus taal is te vinden op deze website.