Datagebruik in het onderwijs

Voor scholen is het belangrijk om zicht te hebben op de kennis en vaardigheden van hun leerlingen. Goede of sterk verbeterde scholen onderscheiden zich door het analyseren van beschikbare data en het gebruiken van de resultaten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het Expertisecentrum Nederlands kan scholen en schoolbesturen helpen bij het analyseren van hun onderwijsdata en het duiden van de resultaten.

Voor veel schoolleiders is het gebruikmaken van data en het evidence based gestructureerd verbeteren van de onderwijskwaliteit echter een uitdaging. Besluiten worden vaak genomen op basis van intuïtie en persoonlijke drijfveren. Vaak klopt dit eigen gevoel, maar is het prettig om het te kunnen bevestigen met cijfers. Soms blijkt uit de geanalyseerde data echter ook dat er iets anders aan de hand is en moeten er andere stappen ondernomen worden dan in eerste instantie gedacht.

Gebruik van data

Hoewel het gebruiken van data van forse meerwaarde kan zijn, kan het lastig  zijn om de juiste data op een inzichtelijke manier bij elkaar te krijgen. Welke data heb ik nodig? Waar haal ik deze vandaan? Op welke manier kan ik de data het beste analyseren en weergeven zodat we er ook echt iets mee kunnen? En wat betekenen de uitkomsten nou eigenlijk? Het Expertisecentrum Nederlands kan scholen en schoolbesturen helpen bij het inzichtelijk maken en interpreteren van hun onderwijsdata om zo hun eigen onderwijs te verbeteren. Vragen als 'Met welk niveau stromen leerlingen in en uit?', 'Welke groei maken leerlingen door op school?' en 'Hoe verhouden de kennis en vaardigheden van onze leerlingen zich ten opzichte van de gemiddelde kennis en vaardigheden van leerlingen in Nederland?' kunnen hierbij beantwoord worden.

"We gebruiken de resultaten van het taalonderzoek heel regelmatig. Het helpt ons enorm om de verschillen tussen de clusters en de scholen te duiden." – Jeroen Ulijn, Staffunctionaris - Expert Onderwijs in het PO

Maatwerk

Hoe gaat het Expertisecentrum Nederlands dan te werk? Iedere school is anders en daarmee dus ook de vragen die op school leven. Door met elkaar in gesprek te gaan, wordt geprobeerd deze vragen boven tafel te krijgen en wordt er een onderzoeksplan opgesteld. Naast openbare gegevens die door de Dienst Uitvoering Onderwijs gedeeld worden, hebben scholen zelf ook een schat aan data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan resultaten op leerlingvolgtoetsen, de eindtoetsen, de schoolexamens en het centraal examen, maar ook aan gegevens uit vragenlijsten. Door deze databronnen met elkaar te combineren kunnen de kennis en vaardigheden van leerlingen in kaart gebracht worden. Wanneer nodig kunnen extra gegevens verzameld worden door middel van onder andere focusgroepen of interviews met leerkrachten/ docenten, schoolleiders en ouders. Resultaten worden vervolgens in een bondig en helder verslag uitgewerkt en kunnen wanneer gewenst persoonlijk worden toegelicht. Dit rapport geeft vervolgens aanknopingspunten om de juiste vervolgstappen te ondernemen.

Hieronder ziet u een impressie van hoe een pagina uit het verslag eruit kan zien.