Visie en aanpak

Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt!

Het Expertisecentrum Nederlands is in 1996 opgericht als een taalkenniscentrum. We zijn experts in het verbinden van wetenschap en praktijk. We hanteren daarbij de visie dat een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal onmisbaar is voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Goed taalonderwijs aan kinderen en jongeren is daarom essentieel.

Goed taalonderwijs is integraal opgenomen in het onderwijs in alle vakken, is interactief, en vergt duidelijke instructie.

Taal is een integrale component van het onderwijs. Het speelt een rol bij leren rekenen, bij de zaakvakken en zorgt ervoor dat leerlingen zich kunnen uiten. Het is daarom belangrijk dat er aandacht is voor de integratie van taal en taaldoelen in alle vakken en ontwikkelingsdomeinen, de hele schooldag door. Maar ook binnen het domein taal is een integrale aanpak effectief. Bijvoorbeeld door lezen, schrijven en gesprekken voeren geïntegreerd aan te bieden.

Met interactief verwijzen we naar betekenisvol en sociaal leren. Hiermee bedoelen we dat een leerling taal het best leert in interactie met een leraar, andere volwassenen of samen met andere kinderen. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context, met activiteiten die passen bij de wereld van de leerling en functioneel zijn voor de leerling.

Voor duidelijke instructie sluiten we aan bij het belang van strategisch leren, met ruimte voor reflectie op taal en taalgebruik. Modellen van directe instructie zijn voor alle taaldomeinen van toepassing, waarbij we het belangrijk vinden dat er ook ruimte is voor de exploratiedrang van het kind. Met andere woorden, directe instructie is nodig, maar ook zelf ontdekken draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen.

Onze aanpak

Onze onderzoekers voeren wetenschappelijk praktijkgericht en beleidsgericht onderzoek uit om richting te geven aan onderwijsbeleid en -uitvoering op het gebied van taalonderwijs. We richten ons op taalonderwijs in de volle breedte, van VVE tot po, vo, so, mbo en ho. Thema’s die centraal staan zijn divers: leesvaardigheid en -motivatie, dyslexie, laaggeletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, digitale geletterdheid, woordenschat, schrijfvaardigheid, meertaligheid, speciale leerbehoeften en de rol van taal in andere vakken.

We zijn experts in het verbinden van wetenschap en praktijk. Kennis en inzichten uit onderzoek naar effectief taalonderwijs vertalen we naar praktisch inzetbare en vernieuwende oplossingen voor taalvraagstukken in de vorm van onder andere trainingen, handreikingen en publicaties voor het onderwijs (zie onze webwinkel). Deze oplossingen sluiten aan op recente wetenschappelijke inzichten en de actuele onderwijspraktijk.

Het Expertisecentrum Nederlands is nauw betrokken bij de onderwijspraktijk en weet daarom wat er speelt. Onze aanpak sluit direct aan bij de vragen en belangen van de gebruikers en onze opdrachtgevers. We werken samen met opleiders, docenten, leerkrachten en schoolleiders. Het Expertisecentrum Nederlands heeft bovendien een sterke binding met de Radboud Universiteit, o.a. via zijn wetenschappelijke directeur, en werkt mede via die verbinding aan het wetenschappelijk fundament.

Het EN vormt de brug tussen wetenschap en praktijk, met onderzoekers met een grondige kennis op het gebied van taal, leren en ontwikkelen en een sterke betrokkenheid bij de onderwijspraktijk. Dankzij de brede scope en expertise zijn zij in staat de vertaalslag van het uitvoeren van praktijk- en beleidsgericht onderzoek waarbij betrouwbare kennis en resultaten centraal staan. Deze kennis en resultaten vormen de basis in het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen en het ondersteunen van scholen en schoolbesturen.

 


Delen: