Om goed te functioneren in onze geletterde maatschappij, zijn lezen en spellen cruciale vaardigheden. Lezen en spellen hebben daarom een belangrijke rol in het onderwijs, maar het onder de knie krijgen van deze vaardigheden is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Bij een deel van de leerlingen is namelijk sprake van (ernstige) lees- en/of spellingproblemen en eventueel dyslexie. Naar internationale schattingen komt dyslexie bij ongeveer 7% van de leerlingen voor.

Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school en om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Docenten en zorgspecialisten moeten problemen met lezen en spellen tijdig kunnen signaleren en leerlingen met dyslexie effectief kunnen begeleiden. Om onderwijs- en zorgprofessionals hiertoe in staat te stellen en te voorzien van de juiste informatie en materialen, is vanuit het Ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie – Dyslexie Centraal. Het Expertisecentrum Nederlands (EN) is een van de uitvoerende kernpartners van dit programma en fungeert als penvoerder hiervan naar OCW. Met ingang van 2024 is aan EN een instellingssubsidie van OCW verleend voor een meer structurele uitvoering en voortzetting van het programma, nu onder de naam Dyslexie Centraal. Vanuit dit Stimuleringsprogramma / Dyslexie Centraal worden verschillende activiteiten georganiseerd en zijn door het EN hiervoor diverse handreikingen en andere materialen ontwikkeld. Zo is er een infographic over de verschillende ondersteuningsniveaus bij lezen en spellen op school en heeft het EN verschillende producten opgeleverd waarmee scholen effectief aan de slag kunnen op ondersteuningsniveau 3.

Wat biedt het EN?

Het Expertisecentrum Nederlandse heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dyslexie en is al jarenlang actief betrokken als kenniscentrum bij de uitvoering van OCW-programma's als het Masterplan Dyslexie, het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en Dyslexie Centraal. Het EN is de auteur van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het (speciaal) basisonderwijs en is medeauteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Voor het vo zijn ook het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs en Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas – Werkboek voor talendocenten in het vo geschreven. Daarnaast heeft het EN een aantal zelfevaluatie-instrumenten ontwikkeld voor scholen om zicht te krijgen op de invulling en opbrengsten van de aanpak van leesproblemen en dyslexie.

Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit een van de protocollen in de praktijk? Of wilt u zicht krijgen op de opbrengsten van de aanpak van leesproblemen en dyslexie op uw school? Of heeft u een andere vraag over Dyslexie en bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@expertisecentrumnederlands.nl.

Projecten

Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie.

Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid. Dit in samenwerking met ouders, professionals uit onderwijs en zorg,...

Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo. Het herziene protocol...

Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs

Sinds 2011 is de reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten in het (speciaal) basisonderwijs in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak lees- en spellingproblemen. Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief...