Opdrachtgevers en partners

U kunt bij ons terecht voor inzicht en oplossingen bij vraagstukken rond taalverwerving, taalonderwijs en de rol van taal bij leren. Afgestemd op uw taalvraagstukken ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands passende en vernieuwende onderwijsoplossingen, gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Wij werken daarbij in opdracht van en in samenwerking met onderwijsinstellingen, intermediairs, beleidsmakers en onderzoekers.

Onderwijsinstellingen

Binnen het onderwijs behoren leraren, directeuren, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, intern begeleiders, remedial teachers, taal- en zorgspecialisten tot onze partners en doelgroep.

Het Expertisecentrum Nederlands onderzoekt taalvraagstukken die in de onderwijspraktijk ontstaan. Vanuit ons doel om het (taal)onderwijs constant te verbeteren, bieden we ondersteuning om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren naar een hoger niveau te brengen. We helpen leraren zicht te krijgen op leeropbrengsten en wat daarin het effect van hun interventies is. Daarvoor bieden we ze betrouwbare informatie en leggen we uit hoe ze het leerproces effectief kunnen vormgeven.

Intermediairs

Het Expertisecentrum Nederlands ondersteunt ook lerarenopleiders en begeleiders van het onderwijs zoals onderwijsadviescentra, (post-)academische opleidingen, uitgeverijen en toetsontwikkelaars. Door deze intermediairs de nieuwste inzichten en praktische middelen te bieden, kunnen zij op hun beurt met hun aanbod en opleidingen leraren en teams helpen het taalonderwijs te verbeteren.

Beleidsmakers

Beleidsmakers van ministeries, gemeenten en onderwijsraden hebben behoefte aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek dat prestaties en onderwijs monitort en antwoord geeft op vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Het Expertisecentrum Nederlands voert diverse (inter)nationale monitors naar leesprestaties in Nederland uit (PIRLS, PISA, Peilingsonderzoeken) en verzamelt kennis over wat werkt in het onderwijs. Dergelijke onderzoeksprojecten worden gefinancierd door o.a. het ministerie van OCW, NWO, NRO en ZonMw en uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van andere partijen. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van evidence-informed (taal)onderwijs.

Universiteiten, hogescholen & kennisinstituten

Om het taalonderwijs constant te verbeteren blijft betrouwbare informatie en daarmee wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Expertisecentrum Nederlands participeert in kort- en langlopend onderzoek in zowel nationale als internationale context, waarbij we samenwerken met onderzoekers, studenten, docenten, hoogleraren, lectoren en promovendi van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten. In de regio wordt nauw met de Radboud Universiteit  ResearchNed & KBA Nijmegen samengewerkt. Ook maakt het Expertisecentrum Nederlands gebruik van de diensten van KBA Data voor samenwerking op het gebied van dataverzameling. Hierbij wordt de toepassingsgerichtheid van ons onderzoek niet uit het oog verloren. De producten die we maken zijn altijd een scharnierpunt tussen onderzoek en praktijk.


Delen: