Opdrachtgevers en partners

Voor inzicht en oplossingen bij vragen rond taalverwerving en de rol van taal bij leren.

Onderwijsinstellingen, intermediairs, beleidsmakers en onderzoekers zijn onze opdrachtgevers én partners. Afgestemd op hun taalvraagstukken ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands passende en vernieuwende onderwijsoplossingen, gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk (praktijk)onderzoek.

Onderwijs

Naar een hoger niveau van taalvaardigheid.

Onderwijsgevenden, directeuren, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, intern begeleiders, remedial teachers, taal- en zorgspecialisten.

Het Expertisecentrum Nederlands onderzoekt taalvraagstukken die in de onderwijspraktijk ontstaan. Vanuit ons doel om het (taal)onderwijs constant te verbeteren, bieden we ondersteuning om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren naar een hoger niveau te brengen. Onderwijsgevenden moeten zicht hebben op leeropbrengsten en wat daarin het effect van hun interventies is. Daarvoor hebben ze betrouwbare informatie nodig en moeten ze weten hoe ze het leerproces effectief kunnen vormgeven. Het Expertisecentrum Nederlands helpt hen daarbij, bijvoorbeeld via kort- en langlopend onderzoek dat mogelijk gemaakt wordt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Intermediairs

De juiste inzichten en middelen.

Lerarenopleidingen, onderwijsadviescentra, (post-)academische opleidingen, uitgeverijen en toetsontwikkelaars.

Om de onderwijspraktijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat het Expertisecentrum Nederlands ook de begeleiders van het onderwijs en lerarenopleiders ondersteunt. Door deze intermediairs de nieuwste inzichten en praktische middelen te bieden, kunnen zij op hun beurt met hun aanbod en opleidingen leraren en teams helpen het taalonderwijs te verbeteren.

Beleidsmakers

Beleidsstudies en stimulering ‘evidence-based’ onderwijs.

Ministeries, gemeenten en onderwijsraden, gespecialiseerde partners.

Beleidsmakers hebben behoefte aan betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek dat antwoord geeft op vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Het Expertisecentrum Nederlands verzamelt kennis over wat werkt in het onderwijs, zowel zelfstandig als in onderzoeksconsortia. Dergelijke onderzoeksprojecten worden gefinancierd door o.a. het ministerie van OCW, NWO, NRO en Kennisnet. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van ‘evidence-based’ (taal)onderwijs.

Universiteiten en hogescholen

Onderzoek en samenwerking.

Onderzoekers, studenten, docenten, hoogleraren, lectoren en promovendi van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.

Om het taalonderwijs constant te verbeteren blijft betrouwbare informatie en daarmee wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het Expertisecentrum Nederlands participeert in kort- en langlopend onderzoek in zowel nationale als internationale context. De toepassingsgerichtheid van ons onderzoek staat steeds hoog op de agenda. De producten die we maken zijn altijd een scharnierpunt tussen onderzoek en praktijk. Uit onderzoek blijkt dat veel van onze producten aantoonbaar leiden tot professionalisering van beroepsbeoefenaren en tot verbetering van vaardigheden van leerlingen op het gebied van taal en leren.
 


Delen: