De eigen kracht van ouders: vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit via peer-support

In dit project dat gefinancierd wordt door het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt in Arnhem onderzocht wat ouders in VVE-programma’s nodig hebben om hun zelfeffectiviteit te vergroten bij het begeleiden van de (taal)ontwikkeling van hun kind, hoe interactie tussen ouders daarbij kan worden gestimuleerd en hoe VVE-professionals peer support tussen ouders kunnen ondersteunen. Hierbij wordt aangesloten bij de behoeftes die ouders zelf hebben. 

Als ouders vertrouwen hebben in zichzelf als ouder (ouderlijke zelfeffectiviteit) dan heeft dit een positieve invloed op hun welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Het delen van informatie en ervaringen tussen ouders (peer-support) is een kansrijk middel om het vertrouwen in eigen kunnen te stimuleren. Door peer support te koppelen aan activiteiten in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen ouders waarvan de kinderen een risico lopen op een achterstand in de basisvaardigheden ondersteund worden. 

Het project ‘De eigen kracht van ouders’ van Expertisecentrum Nederlands, Stichting PAS, KBA Nijmegen en Gelijkschap heeft als doel om bij te dragen aan het voorkomen van intergenerationele overdracht van beperkte basisvaardigheden door het stimuleren van ouderlijke zelfeffectiviteit via ouderlijke peer-support. We zetten daarvoor de volgende stappen: 

  • We onderzoeken wat er al gebeurt in oudergroepen van VVE-programma’s op het gebied van peer support en het vergroten van ouderlijke zelfeffectiviteit. 

  • Met ouders zoeken we werkvormen om ouders met elkaar te laten praten en tips uit te wisselen tijdens ouderbijeenkomsten. 

  • We proberen deze werkvormen uit tijdens een ouderbijeenkomst en verzamelen wensen en aanbevelingen. 

  • De bevindingen van het onderzoek worden verwerkt in een handleiding voor gemeenten en professionals en een factsheet voor ouders en oudergroepen.