Om goed te functioneren in onze geletterde maatschappij, zijn lezen en spellen cruciale vaardigheden. Lezen en spellen hebben daarom een belangrijke rol in het onderwijs, maar het onder de knie krijgen van deze vaardigheden is niet voor alle leerlingen vanzelfsprekend. Bij een deel van de leerlingen is namelijk sprake van (ernstige) lees- en/of spellingproblemen en eventueel dyslexie. Naar internationale schattingen komt dyslexie bij ongeveer 7% van de leerlingen voor.

Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school en om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen met lees-/spellingproblemen en dyslexie. Docenten en zorgspecialisten moeten problemen met lezen en spellen tijdig kunnen signaleren en leerlingen met dyslexie effectief kunnen begeleiden. Om onderwijs- en zorgprofessionals hiertoe in staat te stellen en te voorzien van de juiste informatie en materialen, is vanuit het Ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie – Dyslexie Centraal. Het Expertisecentrum Nederlands (EN) is een van de uitvoerende kernpartners van dit programma en fungeert als penvoerder hiervan naar OCW. Met ingang van 2024 is aan EN een instellingssubsidie van OCW verleend voor een meer structurele uitvoering en voortzetting van het programma, nu onder de naam Dyslexie Centraal. Vanuit dit Stimuleringsprogramma / Dyslexie Centraal worden verschillende activiteiten georganiseerd en zijn door het EN hiervoor diverse handreikingen en andere materialen ontwikkeld. Zo is er een infographic over de verschillende ondersteuningsniveaus bij lezen en spellen op school en heeft het EN verschillende producten opgeleverd waarmee scholen effectief aan de slag kunnen op ondersteuningsniveau 3.

Wat biedt het EN?

Het Expertisecentrum Nederlandse heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dyslexie en is al jarenlang actief betrokken als kenniscentrum bij de uitvoering van OCW-programma's als het Masterplan Dyslexie, het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en Dyslexie Centraal. Het EN is de auteur van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het (speciaal) basisonderwijs en is medeauteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Voor het vo zijn ook het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs en Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas – Werkboek voor talendocenten in het vo geschreven. Daarnaast heeft het EN een aantal zelfevaluatie-instrumenten ontwikkeld voor scholen om zicht te krijgen op de invulling en opbrengsten van de aanpak van leesproblemen en dyslexie.

Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit een van de protocollen in de praktijk? Of wilt u zicht krijgen op de opbrengsten van de aanpak van leesproblemen en dyslexie op uw school? Of heeft u een andere vraag over Dyslexie en bent u benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@expertisecentrumnederlands.nl.

Projecten

Er zijn geen artikelen gevonden