Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen? Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS voeren in het najaar van 2020 een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-programma’s, in de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk

Ouderbijeenkomsten leveren een belangrijke bijdrage aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen heeft de ondersteuning van ouders die deelnemen aan dergelijke programma’s andere vormen aangenomen: het contact was minder intensief en vaak op afstand (digitaal).  Bij de heropening van opvang en onderwijs blijken met name kinderen uit de doelgroep met een risico op onderwijsachterstanden nog niet naar opvang/school te komen. Dit heeft naar verwachting negatieve consequenties voor een grote groep leerlingen die voor de uitbraak van COVID-19 ook al risico liepen op een ontwikkelingsachterstand, en die door het sluiten van de VVE-locaties mogelijk nog grotere achterstanden oplopen in hun voor- en vroegschoolse ontwikkeling. 

Het doel van dit onderzoek van Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS (Arnhem) is om VVE-ouderprogramma’s te optimaliseren door:

  1. het evalueren van de VVE-dienstverlening ten tijde van de COVID-19-maatregelen vanuit het perspectief van professionals en ouders via
    1. een landelijke verkenning
    2. en een lokale dieptestudie;
  2. inzicht te verkrijgen in effectieve praktijken bij het bieden van VVE op afstand via een gestructureerde review van wetenschappelijke bronnen.
     

Deelnemen aan het onderzoek

Bent u als professional werkzaam in Voor- en Vroegschoolse Educatie? Dan nodigen we u uit om via deze vragenlijst uw ervaringen te delen over het ondersteunen van ouders in de periode vóór en tijdens de COVID-19-maatregelen en datgene wat u op dit moment doet in het ondersteunen van ouders. We zijn geïnteresseerd in de drempels die u heeft ervaren bij het vormgeven van het aanbod voor ouders, maar ook in de successen die u hebt geboekt bij oudergerichte activiteiten. De bevindingen worden gepubliceerd in een praktische handreiking voor VVE-professionals. We hopen dat u daar via het invullen van de vragenlijst een bijdrage aan wil leveren.

Meer informatie

Op de website van ZonMw staat een overzicht van de projecten die in de call Wetenschap voor de praktijk gehonoreerd werden.