Educatief partnerschap in VVE op afstand: werkzame principes in het bieden van virtuele ondersteuning aan ouders van risicoleerlingen

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een VVE-programma volgen ten tijde van de COVID-19-maatregelen? Expertisecentrum Nederlands en Stichting PAS voerden in het najaar van 2020 een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-programma’s, in de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk. 

Ouders zijn belangrijke partners in programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen is de ondersteuning van ouders die deelnemen aan dergelijke programma’s onder druk komen te staan. Expertisecentrum Nederlands (Nijmegen) en Stichting PAS (Arnhem) hebben daarom via een vragenlijst, interviews en een gestructureerde review onderzocht hoe ouders zijn betrokken bij VVE-programma’s, voor/tijdens/na de lockdown, welke knelpunten er werden ervaren, maar ook wat effectieve praktijken zijn gebleken voor het op afstand bieden van ondersteuning aan ouders in de context van VVE. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang: wederkerigheid in het contact met ouders, duidelijke communicatie, combinatie van media (gesproken, geschreven en beeld), verschillende communicatiekanalen (zowel synchroon als asynchroon), rekening houden met diversiteit, terugkoppeling vragen, digitale vaardigheden, overzicht geven, model staan en netwerken van ouders uitbreiden. Meer informatie leest u in het rapport en de flyer voor VVE-aanbieders.

 

Meer informatie

Op de website van ZonMw staat een overzicht van de projecten die in de call Wetenschap voor de praktijk gehonoreerd werden.                                                                                                                                                               In het juninummer van jaargang 2021 van Het Jonge Kind (HJK) verscheen een artikel over het onderzoek.