Effectonderzoek Letterster

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van Letterster voor het remediëren van lees- en/of spellingproblemen van leerlingen uit groep 5 en 6 in schooljaar 2023-2024 onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands, in samenwerking met ITTA en Lexima.

Letterster is een adaptief digitaal programma voor leerlingen met lees- en/of spellingsproblemen. Met het programma kunnen leerlingen zowel op ondersteuningsniveau 2 als 3 aan de slag met lezen en/of spellen. Voor een periode van 12 weken wordt een oefentraject op maat samengesteld. Gedurende het oefenen krijgt de leerling procesgerichte feedback en kunnen de resultaten worden ingezien door de onderwijsprofessional.

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek naar lees- en spellingproblemen en sluit aan bij de werkzame componenten uit de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’ van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In het onderzoek worden verschillende factoren in kaart gebracht, waaronder de lees- en spellingvaardigheid, de lees- en spellingmotivatie en verschillende interventiekenmerken (bijv. welke onderwijsprofessional geeft ondersteuning, aantal sessies en duur van sessies). Dit wordt gedaan door middel van LVS-gegevens, vragenlijsten, observaties, logboeken en computerlogs.

In juni 2023 en januari 2024 zijn de LVS-gegevens opgevraagd, die van juni 2024 worden later nog verzameld. Aan de hand van deze drie metingen wordt onderzocht of Letterster effectief is voor het verminderen van lees- en/of spellingproblemen bij leerlingen in groep 5 en 6, waarbij ook wordt gekeken naar de invloed van de verschillende interventiekenmerken.