IMAGE-onderzoek

Het IMAGE-onderzoek is een impactonderzoek met als doel de impact van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan begaafde leerlingen te verbeteren in het kader van de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen in primair en voortgezet onderwijs' in kaart te brengen. IMAGE staat voor Impact of Activities in Gifted Education.

Het IMAGE-onderzoek bestaat uit acht verschillende deelstudies en er zijn verschillende (sub)thema’s te onderscheiden in deze deelstudies. Zo wordt er o.a. gekeken naar de wijze waarop de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken worden gesignaleerd en de onderwijsaanpassingen die gedaan worden. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van expertise, waarbij met name de professionalisering van leerkrachten centraal staat en het combineren van expertise uit onderwijs en zorg in complexe situaties. Al deze verschillende (sub)thema’s vallen onder het overkoepelende thema ‘systemisch perspectief’. Dit thema benadrukt dat verschillende partijen elkaar wederzijds beïnvloeden. Verschillende partijen die invloed hebben op leerlingen met begaafdheidskenmerken zijn bijvoorbeeld directeuren van samenwerkingsverbanden en schoolbestuurders, leraren, medeleerlingen en ouders.

Het Expertisecentrum Nederlands maakt deel uit van een groot consortium dat dit IMAGE-onderzoek uitvoert. De projectleiding is in handen van Radboud Talent in Ontwikkeling (RATIO) van de Radboud Universiteit. Daarnaast werken de volgende andere partners mee aan dit onderzoek: Oberon, Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek, CBO Talent Development, National Talent Centre of the Netherlands, Fontys Hogescholen, Utrecht University, Maastricht University. Het IMAGE-onderzoek loopt van 2020 tot en met 2025.

Het Expertisecentrum Nederlands is vooral betrokken bij twee deelstudies van het IMAGE-onderzoek, namelijk het leerlingenonderzoek en de deelstudie naar professionele ontwikkeling van leraren. De voornaamste rol van het Expertisecentrum Nederlands bij het leerlingenonderzoek is het coördineren van de werving van basisscholen en het coördineren van het onderzoek op deze bassischolen. Bij de deelstudie naar professionele ontwikkeling heeft Expertisecentrum Nederlands met name de taak om het expertiseniveau van leraren uit het basis- en voorgezet onderwijs in kaart te brengen op basis van vragenlijstgegevens.