Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid in Nederland

Ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma van het actieprogramma Tel mee met Taal is er in 2016 in opdracht van het Ministerie van OCW door het Expertisecentrum Nederlands een witte vlekken inventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie geeft een overzicht van welk onderzoek er is gedaan naar het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Daarnaast komt uit de inventarisatie komt naar voren welke aspecten nog onderbelicht zijn, oftewel welke witte vlekken er nog zijn. Op basis van onder andere deze bevindingen is het onderzoeksprogramma Tel mee met Taal 2016-2019 vormgegeven.

Achtergrond

Het actieprogramma Tel mee met Taal is in 2016 van start gegaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de departementen OCW, VWS en SZW. Tel mee met Taal zet zowel in op preventie – met name bij kinderen – als op de aanpak van laaggeletterdheid onder volwassenen. Onderdeel van het actieprogramma is het ontwikkelen en uitvoeren van een onderzoeksagenda. De agenda heeft tot doel het ontwikkelen en verspreiden van kennis over taalachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid. Er zijn verschillende stappen ondernomen om de onderzoeksagenda vorm te geven.

Onderzoek

Het doel van deze notitie is om zichtbaar te maken welke witte vlekken op het snijvlak van onderzoeksgebieden, domeinen en doelgroepen kunnen worden aangegeven. Daartoe is gekeken naar wat in grote lijnen uit onderzoek bekend is over oorzaken, gevolgen en effectieve aanpak van taalachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid (met inbegrip van lage rekenvaardigheid en beperkt gebruik van ICT) bij kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Deze notitie wil in het kort en op macroniveau in kaart brengen wat we (nog) niet, of beperkt, weten over bovenstaande onderwerpen, en welke nieuwe mogelijke dwarsverbanden tussen doelgroepen en onderwerpen van het programma Tel mee met Taal onder de aandacht gebracht kunnen worden. 

Download hier de Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid en hier vindt u informatie over het onderzoeksprogramma Tel mee met Taal.