Peil.Engels einde basisonderwijs 2025-2026

In het schooljaar 2025-2026 wordt een peilingsonderzoek uitgevoerd bij leerlingen aan het eind van het basisonderwijs naar hun vaardigheden op het leergebied Engels. We onderzoeken hoe het gesteld is met de gespreksvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en leesvaardigheden van leerlingen uit groep 8. Daarnaast wordt ook het onderwijsleerproces voor Engels in kaart gebracht, met daarbij specifieke aandacht voor de communicatieve aanpak bij het verzorgen van onderwijs in Engels.

Engels in het basisonderwijs

Een goede beheersing van Engels maakt het makkelijker om met andere gebruikers van de taal te communiceren en dat is, in een toenemend geglobaliseerde wereld, steeds vaker nodig. Over het algemeen geldt dat hoe jonger leerlingen beginnen met het leren van Engels, hoe beter hun Engelse taalvaardigheid zich zal ontwikkelen. Vanaf 1986 is het verzorgen van onderwijs Engels in het basisonderwijs dan ook verplicht.

 

Peil.Engels

De Inspectie van het Onderwijs zet onder de naam Peil.Onderwijs peilingsonderzoeken uit, waarmee gegevens worden verzameld over het onderwijsaanbod en de onderwijsresultaten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Uit een eerder peilingsonderzoek Engels bleek dat er grote variatie is in de Engelse taalvaardigheid van leerlingen en het Engelse taalaanbod op basisscholen. Om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken betreffende het onderwijs in Engels wordt in het schooljaar 2025-2026 opnieuw een peilingsonderzoek Engels uitgevoerd aan het eind van groep 8 van het regulier basisonderwijs.

 

Opzet onderzoek

Met behulp van toetsen worden de niveaus van de leerlingen in kaart gebracht in hoeverre voor de domeinen gespreksvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en leesvaardigheid beheersen. Daarnaast wordt ook de spreekvaardigheid en de woordenschat van leerlingen onderzocht. Voor de ontwikkeling van de toetsen wordt gebruik gemaakt van bestaande opgaven, zodat resultaten van het huidige peilingsonderzoek vergeleken kunnen worden met de resultaten van het eerdere onderzoek. Ook worden bij leerlingen, leerkrachten en schoolleiders vragenlijsten afgenomen om kenmerken van het Engelse onderwijs en taalaanbod in kaar te brengen.

Op een deel van de basisscholen wordt daarnaast verdiepende kwantitatieve en kwalitatieve informatie verzameld. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van een combinatie van lesobservaties en interviews met een leerkracht en een groepje leerlingen. Het doel hiervan is zicht te krijgen op de wijze waarop het onderwijs in Engels wordt gerealiseerd. Er wordt met name bekeken hoe de communicatieve aanpak bij het verzorgen van het onderwijs in Engels tot uiting komt op de basisscholen.

 

Consortium

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. In het onderzoek werken onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands samen met onderzoekers van Cito en het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht.