Peil.Leesvaardigheid tweede leerjaar vo en vso 2023

In het voorjaar van 2023 is een peilingsonderzoek uitgevoerd naar de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso). We onderzoeken hoe het gesteld is met de kennis en vaardigheden van leerlingen uit het tweede leerjaar. Daarnaast wordt ook het onderwijsleerproces in kaart gebracht.

Het leerlingen goed leren begrijpen van geschreven teksten is één van de kerntaken van het (basis)onderwijs. Goed ontwikkelde leesvaardigheden zijn namelijk essentieel voor een succesvolle onderwijscarrière en om te kunnen functioneren in onze geletterde maatschappij. Met het peilingsonderzoek Leesvaardigheid in het vo en vso wordt inzicht verkregen in de leesprestaties van leerlingen aan het eind van het tweede leerjaar. Daartoe maakten de leerlingen een leestoets die gebaseerd is op het referentiekader. Ook vulden de leerlingen, hun docent Nederlands en de schoolleider een vragenlijst in. De gegevens uit de vragenlijsten bieden inzicht in de relatie tussen de leesvaardigheid van leerlingen aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs en kenmerken van leerlingen, leerkrachten, scholen en het onderwijsleerproces.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Cito, Universiteit Twente en KBA Nijmegen. De resultaten zijn eind 2023 uitgewerkt in een technische rapportage die aangeboden is aan de Inspectie van het Onderwijs. Zij publiceren in 2024 een publieksrapportage met de resultaten.