Protocol Dyslexie mbo

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo. Het herziene protocol is bedoeld voor docenten, coördinatoren zorg en het management.

Achtergrond

Naar schatting heeft ongeveer 4 tot 5 procent van de mbo-studenten dyslexie, wat neerkomt op ongeveer 30.000 studenten. Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor de taalvakken, maar voor alle vakken en taken waar lezen en schrijven bij nodig is. Goede ondersteuning en begeleiding is daarom erg belangrijk.

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan effectief taalonderwijs en ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Het Expertisecentrum ontwikkelde de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het (speciaal) basisonderwijs en is mede-auteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Daarnaast was het Expertisecentrum partner in het Masterplan Dyslexie en nu penvoerder in het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl).

Publicaties

In 2010 is het eerste Protocol Dyslexie mbo uitgegeven door CINOP in opdracht van het ministerie van OC&W. Er is sinds die tijd veel veranderd op het gebied van dyslexie. Zo is in 2014  de Wet op Passend Onderwijs (zie ook Kennispunt Passend Onderwijs MBO) ingevoerd en zijn er nieuwe inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek. Het protocol is daarom in 2017 herzien door het Expertisecentrum Nederlands samen met CINOP, ITTA, KPC Groep en in nauwe samenwerking met verschillende mbo-instellingen verenigd in het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo.

Belangrijke vernieuwingen zijn hier op een rijtje gezet. Het herziene protocol:

  • sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving;
  • past bij het beroepsgerichte karakter van het mbo;
  • staat in logische verbinding met de protocollen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs;
  • biedt praktische handvatten voor de student, docent en coördinator zorg om de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo vorm te geven;
  • geeft de docent, coördinator zorg en student inzicht in welke rol de student zelf kan spelen om de ondersteuning te realiseren die hij nodig heeft tijdens de studie, stages en (later) in het werk (empowerment).

Op 21 juni 2017 is het herziene protocol officieel gelanceerd. Bekijk hieronder een impressie van deze lanceringsbijeenkomst met de belangrijkste veranderingen in het protocol op een rij.

Ondersteuning

Bent u benieuwd hoe u de adviezen uit het protocol kunt omzetten in concreet handelen in de praktijk?  Wilt u binnen uw mbo-instelling een verbeterslag maken met (de uitvoering van) het dyslexiebeleid? Meld u dan aan voor één van de regiobijeenkomsten, georganiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, CINOP en ITTA.

OPROEP: Het is van belang dat het Protocol Dyslexie mbo ook in de toekomst blijft voldoen aan de behoeften van het mbo werkveld. Voor de monitoring hiervan hebben we u als ervaringsdeskundige hard nodig. Daarom doen wij deze oproep: heeft u vragen, ziet  u mogelijkheden of kansen om het protocol in uw eigen praktijk te evalueren, of heeft u ideeën voor onderzoeken of projecten in het verlengde van het protocol, mail dan naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl. We zijn erg benieuwd naar wat er leeft binnen het mbo rondom dyslexie en het gebruik van het protocol.

Downloads

Hier kunt u het volledige Protocol Dyslexie mbo en de bijlagen als afzonderlijk Word-documenten downloaden zodat u ze aan kunt passen aan uw eigen situatie.

Heeft u liever een gedrukt exemplaar? Het boek is te bestellen via onze webwinkel

Logo Expertisecentrum Nederlands Logo ITTA UvA Logo CINOP Logo KPC Groep