Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs

Sinds 2011 is de reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten in het (speciaal) basisonderwijs in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak lees- en spellingproblemen. Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief inrichten.

Achtergrond

Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie. Leerkrachten en leesspecialisten moeten leesproblemen tijdig kunnen signaleren en dyslectische leerlingen effectief kunnen begeleiden.

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan effectief taalonderwijs en ondersteuning van dyslectische leerlingen. Het Expertisecentrum ontwikkelde de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs en is medeauteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Daarnaast was het Expertisecentrum partner in het Masterplan Dyslexie en is nu penvoerder van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal.

Logo Masterplan Dyslexie          
Publicaties

De volgende protocollen zijn verschenen voor het primair onderwijs:Voorkant Protocol Leesproblemen en dyslexie voor groep 5-8

De protocollen zijn een herziening van eerdere protocollen uit 2001-2005. Het Expertisecentrum Nederlands heeft de protocollen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de nieuwe uitgaven is uitgegaan van de recentste wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar lees- en spellingproblemen en dyslexie. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie.

Aanvullende publicaties:Afbeelding voorkant van het boek: Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten.

Ondersteuning

Wilt u aan de slag met het inzetten van de adviezen uit het protocol in de praktijk? Neem dan ook een kijkje op de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: www.dyslexiecentraal.nl. Hier vindt u praktijkvoorbeelden, praktische handreikingen en werkdocumenten, en meer over het op een effectieve en duurzame manier werken aan leesproblemen en dyslexie in het onderwijs.

Heeft u specifieke vragen of behoefte aan extra ondersteuning bij de inzet van de protocollen in het onderwijs? Neem dan contact met ons op door te mailen naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.

Downloads

De bijlagen van de protocollen kunt u hier als afzonderlijk Worddocumenten downloaden, zodat u ze aan kunt passen aan uw eigen situatie. De protocollen zijn te bestellen via onze webwinkel.

Werkdocumenten bij: