Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie - Dyslexie Centraal

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) heeft als doel scholen beter in staat stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid. Dit in samenwerking met ouders, professionals uit onderwijs en zorg, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Achtergrond

Het Ministerie van OCW heeft een meerjarige subsidie verstrekt voor de uitvoering van het stimuleringsprogramma. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie zijn de twee activiteiten waarmee de overheid aandacht besteed aan professionalisering van de beroepsgroepen uit onderwijs en zorg omtrent de aanpak van leesproblemen en dyslexie. Hierbij wordt ook de verbetering van de kwaliteit van dyslexieverklaringen meegenomen. 

Het Stimuleringsprogramma Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans en Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) in samenwerking met Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) en Project COM.

Logo's van partners in het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie

Doelgroep

Het Stimuleringsprogramma richt zich op zowel het primair onderwijs (po) als het voortgezet onderwijs (vo) met de overgangen daartussen. 

Overzicht doelgroep Stimuleringsprogramma: basisonderwijs groep 1 t/m 8 en voortgezet onderwijs alle vormen.

De leerlingen vormen de primaire doelgroep van het Stimuleringsprogramma. Op leerlingniveau wil het Stimuleringsprogramma hiermee het leerproces van leerlingen bevorderen met als doel dat ze zo geletterd mogelijk worden en zich goed voelen (competent, zelfbeeld) op de plek waar ze de meeste tijd doorbrengen (school en thuis).

Om dit te bereiken wil het Stimuleringsprogramma alle betrokkenen/verantwoordelijken (o.a. schooleiders, leraren en schoolbesturen) inspireren en activeren tot effectief en verantwoord dagelijks handelen en tot borging van dat handelen. Dit met gebruikmaking van goede voorbeelden, kennis en inzichten die in wetenschap en praktijk reeds voorhanden zijn. 

Bekijk ook deze impressievideo waarin de werkwijze van het Stimuleringsprogramma wordt toegelicht.

 

Aan de slag

Op www.dyslexiecentraal.nl (voorheen www.informatiepuntdyslexie.nl), het digitale platform ontwikkeld in kader van het Stimuleringsprogramma, vindt u alle informatie over lees-, spellingproblemen en dyslexie in het onderwijs en materiaal om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een keuzehulp die handvatten geeft bij het kiezen van een interventie op ondersteuningsniveau 3 (po). Of een handreiking voor het opstellen van een dispensatieprocotol in het voortgezet onderwijs. De opbrengst van het Masterplan Dyslexie is opgenomen in deze website. De website is bedoeld voor ouders, leerlingen, onderwijs- en zorgprofessionals, en beleidsmakers. De benodigde documenten voor de vergoedingsregeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), de leidraad, de handreiking en het leerlingdossier, kunt u hier vinden. Ga voor meer informatie over ICT-hulpmiddelen bij dyslexie naar www.dyslexiehulpmiddelen.com.
 

Op de hoogte blijven?

Op www.dyslexiecentraal.nl kunt u de ontwikkelingen volgen op het gebied van dyslexie en het Stimuleringsprogramma en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.