TINK: Training Taal- en interactievaardigheden in de Kinderopvang

Met TINK werken pedagogisch medewerkers in de kinderopvang/ peuterspeelzaal/ buitenschoolse opvang en gastouders integraal aan taal en interactievaardigheden. Aan de hand van actiekaarten, kijkwijzers en reflectieve werkvormen leren de deelnemers tijdens de TINK-training om hun interactievaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd aan hun eigen taalvaardigheid te werken, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de (taal)ontwikkeling van de kinderen die ze begeleiden.

Professionalisering bij taal en interactievaardigheden in de kinderopvang

In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en ITTA heeft Sardes de TINK-training samengesteld: de Training Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. De TINK-training leert pedagogisch medewerkers en gastouders hoe zij de interactievaardigheden die van belang zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind  kunnen toepassen in hun eigen praktijk. Het gaat om de volgende interactievaardigheden die door Riksen-Walraven (2004) zijn beschreven:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor autonomie
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • begeleiden van interacties
  • ontwikkelingsstimulering

De principes van interactieve taalstimulering uit De Taallijn (een eerder samenwerkingsproject van het Expertisecentrum Nederlands en Sardes) komen daarbij uitgebreid aan de orde. Om kinderen goed te kunnen stimuleren, speelt daarnaast ook de taal van de beroepskracht een belangrijke rol. Daarom is er tijdens de training ook aandacht voor de taal van de pedagogisch medewerker of gastouder zelf.

De TINK-training kent een drieslag:

  • Toepassing en borging van het geleerde op de werkvloer, reflectie en team-leren door o.a. video-opnames.
  • De training van 8 bijeenkomsten waarin de zes interactievaardigheden, interactieve taalstimulering en werken aan de eigen taalvaardigheid centraal staan.
  • Persoonlijke remediëring op taal: waar nodig een individueel aanbod op maat (extra taaloefeningen en ondersteuning).

De training is ontwikkeld binnen de regeling Kinderopvang taal en interactievaardigheden van het Ministerie van Sociale Zaken, die in de periode van 2015 tot en met 2018 subsidie verstrekte aan kinderopvangorganisaties om de training te volgen. Inmiddels is het aanvragen van subsidie niet meer mogelijk.

 

TINK-trainingen

De TINK-training is via diverse routes verspreid: door ons als ontwikkelaars en via externe trainers die ons trainingsprogramma gevolgd hebben. Dat zijn trainers van advies- en opleidingsorganisaties (zoals onderwijsbegeleidingsdiensten en scholingsbureaus) maar ook zelfstandige trainers. Grote en middelgrote kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus konden er ook voor kiezen om een of meerdere medewerkers als interne trainer op te laten leiden door de TINK-ontwikkelaars, zodat zij intern zorg konden dragen voor het bijscholen van hun medewerkers. Alle interne trainers hebben een trainersprogramma doorlopen, waarin we toelichting hebben gegeven op de inzet van TINK. Na afloop van de trainersopleiding ontvingen zij een licentie waarmee ze de training aan pedagogisch medewerkers en gastouders mochten gaan geven in hun eigen organisatie. Inmiddels is de subsidieperiode van het ministerie van SZW afgelopen; in de loop van dit jaar geven we meer informatie over de wijze waarop u kennis kunt maken met TINK.

 

Meer informatie

In dit artikel uit het tijdschrift Management Kinderopvang wordt de TINK-training nader toegelicht. Deze factsheet geeft informatie over het onderzoek dat de Universiteit Utrecht deed naar TINK.