Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen & Dyslexiescan PO en VO

Online zelfevaluatie-instrument dat als startpunt kan dienen voor duurzame verbeterslagen in het primair en voortgezet onderwijs met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie.

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (www.dyslexiecentraal.nl) zijn drie zelfevaluatiescan ontwikkeld met als doel het faciliteren en inzetten van een verbetertraject (klik op de onderstaande links voor meer informatie over de scan):

Deze scans vervangen de Quickscan Dyslexie en de Dyslexiemonitor die in het kader van het Masterplan Dyslexie zijn ontwikkeld.
 
Met deze nieuwe instrumenten kan in teamverband het (voorbereidende) lees- en spellingonderwijs en de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie in kaart worden gebracht. De instrumenten richten zich daarbij niet alleen op de uitvoering in de praktijk (operationeel), maar ook op het tactische niveau (schoolleider, ib’er, zorg-/ondersteuningscoördinator) en de rol van strategische partners zoals het schoolbestuur, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente.
 
Op basis van de resultaten kan gezamenlijk bekeken worden wat er al goed gaat én welke onderdelen of aspecten verbetering behoeven. Om dit verantwoord te kunnen doen, biedt de scan sturingsindicatoren die richting geven aan eventuele volgende stappen.
 

Waar bestaat de scan uit?

De scan bestaat uit een online vragenlijst (instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl) en een handleiding (zie onderaan deze pagina). In deze handleiding staat de benodigde informatie om de scan te gebruiken voor het in kaart brengen van het voorbereidende lees- en spellingonderwijs en het creëren van een startpunt voor verbeterslagen. Een overzicht van de vragen die worden gesteld met de online vragenlijst is te vinden in Bijlage 1 van de handleiding.
 
Om daadwerkelijke en duurzame verbetering tot stand te laten komen, bieden de scans ook sturingsmechanismen in de vorm van aansturingsniveaus (operationeel, tactisch en strategisch) en inhoudelijke verbeterdomeinen. In deel 3 van de handleiding en in de rapportage wordt hier meer informatie over gegeven. Daarnaast biedt deel 4 van de handleiding adviezen voor hoe je vanuit de scan stappen kunt zetten richting een verbetertraject.
 
Bekijk deze video met uitgebreide en praktische informatie over hoe je de scans kunt gebruiken.

Aan de slag 

Op instrumenten.expertisecentrumnederlands.nl kunt u de scans aanvragen. Hier vindt u ook meer informatie over de scans. Binnen twee werkdagen ontvangt u een link naar de vragenlijst in uw mailbox. Na het invullen ontvangt u een overzichtelijke rapportage (zie hieronder voor een voorbeeld). De rapportages bevatten suggesties om met het team over in gesprek te gaan. Daarnaast worden er per verbeterdomein suggesties gegeven voor publicaties of websites die kunnen bijdragen aan de verbetering van het taalonderwijs.
 
In de technische gebruikershandleiding worden de technische aspecten van het gebruik van de scan toegelicht.
 

Downloads