PIRLS

Met het PIRLS-onderzoek wordt elke 5 jaar de vaardigheid in begrijpend lezen van groep 6 leerlingen in kaart gebracht. Naast afname van een leestoets, worden ook vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, leerkrachten en schoolleiders. Hiermee wordt inzicht verkregen in leesgedrag en het leesonderwijs op school. Daarmee biedt PIRLS de mogelijkheid om de onderwijsopbrengsten en achtergrondfactoren binnen en tussen landen te vergelijken.

PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study en is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen uit groep 6. Het onderzoek vindt elke vijf jaar plaats en aan het onderzoek nemen ongeveer 60 landen deel, 4500 leerlingen per land. 

PIRLS heeft als doel om de onderwijsopbrengsten binnen landen te monitoren door middel van vergelijkingen tussen de opeenvolgende metingen. Op basis daarvan kunnen beleidsaanbevelingen worden geformuleerd ter verbetering van het (lees)onderwijs. Daarnaast is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen landen in de onderwijsopbrengsten in lezen, waarbij ook zwakke en sterke punten in systeem-, school-, klas- en leerlingkenmerken kunnen worden vergeleken. Daarnaast biedt PIRLS de mogelijkheid om de onderwijsopbrengsten binnen landen te monitoren door middel van vergelijkingen tussen de opeenvolgende metingen. Op basis daarvan kunnen beleidsaanbevelingen worden geformuleerd ter verbetering van het (lees)onderwijs.

PIRLS wordt geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Het Expertisecentrum Nederlands voert al sinds de eerste meting in 2001 in samenwerking met de Radboud Universiteit het Nederlandse aandeel in PIRLS uit. De Nederlandse resultaten van het recentste PIRLS onderzoek in 2021 zijn beschreven in een nationaal rapport en samengevat in een infographic van highlights. 

De meting van PIRLS-2021 vond tegelijkertijd en in nauwe samenwerking met de Peiling Leesvaardigheid in het (speciaal) basisonderwijs plaats. Ook voor andere onderzoekers zijn er binnen PIRLS mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van het onderzoeksinstrumentarium. Ook de data van de PIRLS-metingen zijn vrij beschikbaar voor alle onderzoekers en kunt u vinden op de website van het IEA.