PIRLS

Met het PIRLS-onderzoek wordt elke 5 jaar de vaardigheid in begrijpend lezen van groep 6 leerlingen in kaart gebracht. Naast afname van een leestoets, worden ook vragenlijsten afgenomen bij leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en ouders. Hiermee wordt inzicht verkregen in leeshoudingen en leesgedrag. Daarmee biedt PIRLS de mogelijkheid om de onderwijsopbrengsten en achtergrondfactoren binnen en tussen landen te vergelijken.

PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study en is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de vaardigheid in begrijpend lezen bij basisschoolkinderen uit groep 6. Het onderzoek vindt elke vijf jaar plaats en aan het onderzoek nemen ongeveer 50 landen deel, 4500 leerlingen per land. Met PIRLS wordt informatie over het begrijpend leesniveau van leerlingen, het lees- en schoolcurriculum en achtergrondinformatie over de leerlingen zelf, de ouders, de leerkrachten en de schooldirectie in internationale context samengebracht.

PIRLS heeft als doel om een vergelijking te maken tussen landen in de onderwijsopbrengsten in lezen, waarbij ook zwakke en sterke punten in systeem-, school-, klas- en leerlingkenmerken kunnen worden vergeleken. Daarnaast biedt PIRLS de mogelijkheid om de onderwijsopbrengsten binnen landen te monitoren door middel van vergelijkingen tussen de opeenvolgende metingen. Op basis daarvan kunnen beleidsaanbevelingen worden geformuleerd ter verbetering van het (lees)onderwijs.

PIRLS wordt geïnitieerd door de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Het Expertisecentrum Nederlands voert al sinds de eerste meting in 2001 in samenwerking met de Radboud Universiteit het Nederlandse aandeel in PIRLS uit. Eerdere PIRLS-metingen vonden plaats in 2001, 2006, 2011 en 2016. De Nederlandse resultaten zijn samengevat in een nationaal rapport (download hier voor het rapport van PIRLS-2016). De data van de PIRLS-metingen zijn vrij beschikbaar voor alle onderzoekers en kunt u vinden op de website van het IEA. Het betreft data over de leesvaardigheid, alsmede achtergrondfactoren, van leerlingen in groep 6 en is beschikbaar van alle deelnemende landen (SAS en SPSS format). 

De meting van PIRLS-2021 vond tegelijkertijd en in nauwe samenwerking met de Peiling Leesvaardigheid in het (speciaal) basisonderwijs plaats. Ook voor andere onderzoekers zijn er binnen PIRLS mogelijkheden tot samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van het onderzoeksinstrumentarium. De resultaten van PIRLS-2021 zijn hier te zien.